0

Gói nhân công đăng bài viết (hoặc sản phẩm)

- Cập nhật bài viết

- Cập nhật sản phẩm

- Có hỗ trợ biên soạn nội dung hoặc hình ảnh

--

Có 03 gói tuỳ chọn:

1. Gói dưới 30 sản phẩm (bài viết): 200K/gói

2. Gói dưới 100 sản phẩm (bài viết): 850K/gói

3. Gói dưới 200 sản phẩm (bài viết): 1550K/gói

@. Tuỳ chọn khác: 10K/bài viết (sản phẩm)

1

Contact Us